Novinka

použitelnost pulzních trysek Myrlen, zabránění kleneb, trychtýřů ve skladovacích zařízeních sypkých hmot

Souhlasné vyjádření inspektorátu bezpečnosti práce

21.05.2004

Pulzní trysky Myrlen® nám pomáhají v návaznosti na Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Jelikož si vážíme lidského života, je nutno řešit poruchy toku sypkého materiálu v době, kdy je ještě čas.

Dle platné legislativy platí Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanoví požadavky na návrh a provoz skladovacích zařízení. Proto jsme požádali pracovníky Českého úřadu bezpečnosti práce o posouzení dodávané technologie, která právě řeší dané problémy vznikající s tokem sypké hmoty.

Přílohou vám předkládáme stanovisko IBP.

Stanovisko

Za předpokladu odborné montáže a provozování v souladu s návodem pro obsluhu a údržbu, splňují vzduchové pulzní trysky Myrlen®, dodávané společnosti MOŠA – Technicko inženýrská činnost, požadavek na zabránění tvorby kleneb, trychtýřů, převisů apod. ve skladovacích zařízení sypkých hmot, jakož i ulpívání skladované sypké hmoty na jejich stěnách podle bodu 11, přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904