Novinka

Poruchy toku sypkých hmot v teplárnách a elektrárnách

Zkušenosti s tokem popílku ve filtrech a v zásobnících

25.05.2016

19. ročník semináře „Technologie pro elektrárny na tuhá paliva“

Již 19. ročník odborného semináře, který proběhl minulý týden v MEDLOVĚ je za námi. Opět jej pořádaly společnosti, které dodávají technologie pro daný průmysl jako je TESPO engineering s.r.o., WEIR MINERALS Czech & SLOVAK, T-PROJECT Group spol. s r.o., PROVYKO s.r.o., EUTIT s.r.o., MOSA Solution s.r.o., VVUÚ a.s. Radvanice a společnost EVECO Brno, s.r.o. Jelikož byl o daný seminář velký zájem, přednáškový sál byl 100% zaplněn a zúčastnilo se jej celkem 145 účastníků. Přednášky byly velice zajímavé a mohli jsme si poslechnout zkušenosti jednotlivých prezentujících firem, co nového bylo dodáno do tepláren v roce 2015 a samozřejmě řadu pozitivních zkušeností. Inženýr Zdeněk Vlček, technický ředitel divize ENERGOPROJEKT PRAHA spol. ÚJV Řež, a.s. nás seznámil s ukládáním CO2 do země a s připravovanými technologiemi. Je ovšem otázkou, jak veliké finanční prostředky budeme muset vynaložit na dané ivestice, jedná se zde o miliardy. Problematika rtuti zaměstnává nejenom cementáře, ale taktéž energetiky a tak jsme si mohli poslechnout zajímavé informace o technologii transformace forem rtuti a samotného záchytu. Děkujeme opět organizačním výboru a Ing. Adamové, že vše bylo dobře připraveno. Pro ty, kdo nebyli osobně přítomni, uvádíme přílohou příspěvek naší společnosti, který byl prezentován ve sborníku.

Přílohou Vám předkládáme část naší přednášky, ve které jsme se věnovali řešení toku elektrárenského popílku v technologiích elektroodlučovačů a ve způsobu řešení toku popílku v betonových zásobnících a to využitím kombinace akustické energie a energie tlakového vzduchu. Toto téma jsme zvolili záměrně, neboť v minulém roce jsme řešili ve třech elektrárnách právě tyto poruchy toku sypkých hmot.

 

Zkušenosti s řešením toku popílků ve dvou zásobních silech

I v procesu skladování popílku v zásobních silech se vyskytují problémy s jeho tokem. V této kapitole je popsán proces řešení daného problému.

Citujeme část naší prezentace .... 

2.1    Popis technologie

V zásobních silech vznikají „mrtvé“ zóny slehlého elektrárenského popílku na vnitřních výsypných stěnách a částečně i na stěnách vertikálních. V řadě případů je čištění technologie značně nákladné, kdy se musejí do vnitřní části zásobního sila spouštět horolezci (Báňská záchranná služba, …) a ti musí slehlou sypkou hmotu mechanicky uvolňovat a následně ji někam transportovat a odvážet na skládku. V naší řešené technologii skladování popílku jsou dvě železobetonová zásobní sila se spodním pneumatickým vykladačem a navazujícím ocelovým svodem pro technologii nakládky na volně ložené korby automobilů.

2.2    Navržená technologie využití účinnosti akustické energie

Pro zajištění toku elektrárenského popílku a garanci jeho toku v prostoru vertikálních stěn a v oblasti tzv. přechodové zóny zásobního sila, můžeme využít akustickou energii a energii tlakového vzduchu. Aplikovaná akustická energie má tu výhodu, že se šíří rovnoměrně všemi směry do vnitřního prostoru zásobního sila. Daná dvě řešená železobetonová zásobní sila jsou spojena, tj. mají společnou vnitřní stěnu. Na společnou vnitřní stěnu zásobních sil je žel problematické namontovat doplňkové zařízení pro čištění dané společné stěny. Proto právě využití akustické energie je zde optimálním řešením.

Montáž akustického měniče z horní části zásobního sila, byla rychlým technickým řešením. Vyzářená akustická energie nám uvolňuje popílek z vertikálních stěn zásobního sila a zasahuje svou účinností i na výsypné šikmé stěny. Velice jednoduchým a rychlým technickým řešením bylo dosaženo eliminace vzniklých „mrtvých“ zón ve vnitřní části technologie.

Do prostoru výsypné části technologie pod zásobním silem v oblasti nad pneumatickým vykladačem byla lokálně aplikována energie tlakového vzduchu využitím jedné pulzní trysky Myrlen® typu VA-06.

2.3      Popis technologie akustického čištění

Akustické měniče jsou zdroje, které vytvářejí hladinu akustického tlaku Lp = 130 [dB] re 1 m a na základě různých délek a tvarů výstupních zvukovodů, jsou konstruovány pro různé frekvence. Standardní typy akustických měničů se vyznačují hodnotou základní harmonické složky f1 v rozmezí 70 až 270 [Hz]. Kromě standardních typů akustických měničů jsou vyráběny i speciální akustické měniče a akustické měniče tzv. „laditelné“.  Obrázek 1 – Pohled na zásobní silo popílku s výsypným otvorem a pneumatickým vykladačem [1]

Montáž akustického měniče z horní části zásobního sila, byla rychlým technickým řešením. Vyzářená akustická energie nám uvolňuje popílek z vertikálních stěn zásobního sila a zasahuje svou účinností i na výsypné šikmé stěny. Velice jednoduchým a rychlým technickým řešením bylo dosaženo eliminace vzniklých „mrtvých“ zón ve vnitřní části technologie.

Obrázek 2 – Zásobní silo s ulpělým popílkem a vzniklým tunelem [1]

Do prostoru výsypné části technologie pod zásobním silem v oblasti nad pneumatickým vykladačem byla lokálně aplikována energie tlakového vzduchu využitím jedné pulzní trysky Myrlen® typu VA-06.

Obrázek 3 – Akustický měnič namontovaný na stropu zásobního sila [1]

2.4    Možná úprava akustického měniče při změně vlastností sypkého materiálu – popílku

V procesu činnosti technologie kotle se u zákazníka vyskytly určité změny, a tím došlo i ke změně mechanicko-fyzikálních vlastností skladovaného elektrárenského popílku. Na vertikální stěně zásobního sila se začaly vyskytovat tzv. „mrtvé“ zóny popílku. Proto byla provedena po cca 1,5 roce činnosti akustického měniče na zásobním sile změna jeho základní harmonické složky. Úprava zařízení byla provedena ve velice krátké termínu. Změna spočívala pouze ve výměně stávajícího typu zvukovodu. Stávající příruba uchycení akustického měniče byla demontována a byl zde namontován nový typ zvukovodu. Změnou vyzařovaných vlastností akustického měniče došlo ke zlepšení tokových vlastností popílku a jeho eliminaci z vertikální stěny.

2.5    Vyhodnocení řešení v zásobních silech

Navržené technické řešení se vyznačuje velice nízkými pořizovacími investiční náklady, tj. pouze aplikace akustického měniče ve stropu zásobního sila, kdy je garantováno čištění vertikálních stěn. Náklady na údržbu jsou minimální, je zde prováděna pouze výměna titanové membrány v tělese měniče, a to v doporučené periodě 1× ročně.

Obrázek 4 – Změna frekvenčních vlastností zdroje akustické energie [1]

Závěr

V příspěvku jsou uvedeny postupy návrhu řešení toku elektrárenského popílku na různých technologiích. Provozní zkušenosti prokázaly dobrou vypovídací schopnost navrženého řešení, a to využitím jak energie tlakového média, tak energie akustické. Dané energie lze také společně kombinovat. Referenční místa aplikací vám rádi dle požadavků poskytneme. První zkušenosti jsme získali již v roce 2001.

Zkušenosti provozovatelů obou navržených technologií potvrzují, že lze daných energií využít a provozovateli toto přináší znatelný ekonomický efekt. Byla prokázána možnost pružně reagovat na změnu podmínek v technologii kotle, což je velice přínosné. 

Zdroje

[1] Firemní obrázky společnosti MOSA Solution s.r.o. 

   


 • Přehled prezentace

  řešení problémů spojených se skladováním a manipulací sypkých materiálů
 • Obrázek 1 - Pohled na zásobní silo

  „Řešení problémů spojených se skladováním a manipulací sypkých materiálů“
 • Obrázek 2 - Vznik tunelu

  doprava a manipulace se sypkými materiály
 • Obrázek 3 - Akustický měnič

  Porucha toku sypkých hmot
 • Obrázek 4 - Změna frekvence

  Poruchy toku sypkých hmot
Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904